مدیر کل امور اداری

مدیرکل امور اداری:   سیدموسی موسوی