وام صندوق پس انداز

الف - شرایط اخذ وام صندوق پس انداز

وام صندوق پس انداز از محل ۶% صندوق پس انداز که در فیش حقوق همه ماهه پرسنل دانشگاه کسر می شود و همچنین ۴% ذخیره ای که همه ماهه معادل وجه کسر شده از هر کارمند و عضو هیات علمی ذخیره می گردد پرداخت می شود و در شرایطی به متقاضی تعلق می گیرد که اولاٌ کارمند و یا عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه باشد (عضو این صندوق باشد) و ثانیاٌ دارای یک سال و نیم سابقه رسمی تمام وقت در دانشگاه بوده و ثالثاٌ دو سوم وام قبلی ایشان در صورت بدهی به دانشگاه مسترد شده باشد.

این وام در چندین مرتبه در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولویت تقاضا به آنها تعلق خواهد گرفت.

ب - مدارک وام صندوق پس انداز

جهت اخذ وام صندوق پس انداز متقاضی باید مدارک زیر را تهیه نماید:

۱ - ارائه درخواست اخذ وام صندوق پس انداز در سایت مربوطه

۲ - تائیدیه کمسیون وام دانشگاه

۳- پرینت فرم وام صندوق پس انداز وتکمیل به همراه ثبت امضاهای مربوطه

۴– یک برگ چک با ظهر نویسی ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل وام منهای سرمایه صندوق پس انداز متقاضی
 
(وام گیرنده کارمند باید ضامن کارکنان و وام گیرنده هیات علمی باید ضامن هیات علمی داشته باشد و ضامن متقابل ممنوع می باشد)

وام صندوق پس انداز مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نرخ کارمزد ۲% برای کارکنان غیر عضو هیات علمی و همچنین اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه حداکثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال می باشد. که حداکثر در پنج سال شمسی قسط بندی خواهد شد و این در شرایطی است که سن وام گیرنده از شصت سال و سنوات استخدامی و بیمه ای ایشان از سی سال تجاوز ننماید. (کارمزد دو درصدی این وام از اصل مبلغ وام کسر خواهد شد)

لازم به ذکر است مبلغ و قسط بندی وام صندوق پس انداز مطابق جدول زیر می باشد:

ردیف

مدت سابقه خدمت

مبلغ وام

اقساط

۱

یک ونیم تا دو سال

جهار برابر آخرین حکم کارگزینی

۳۰

۲

دو تا سه سال

شش برابر آخرین حکم کارگزینی

۳۰

۳

سه تا چهار سال

هشت برابر آخرین حکم کارگزینی

۳۸

۴

چهار تا پنج سال

ده برابر آخرین حکم کارگزینی

۳۸

۵

پنج تا شش سال

دوازده برابر آخرین حکم کارگزینی

۴۸

۶

شش تا هفت سال

چهارده برابر آخرین حکم کارگزینی

۵۴

۷

هشت سال به بالا

شانزده برابر آخرین حکم کارگزینی

۶۰

 

باید متذکر شویم که این وام حداکثر در شصت قسط و به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می گردد.
 

دریافت مابه تفاوت وام مزبور منوط به پرداخت سه، پنجم اقساط از نظر زمانی و ریالی خواهد بود.