وام ضروری

الف - شرایط اخذ وام ضروری

وام ضروری در شرایطی به متقاضی تعلق می گیرد که اولاٌ دارای یک سال سابقه رسمی تمام وقت در دانشگاه بوده و ثالثاٌ وام ضروری به دانشگاه بدهکار نباشد.

این وام در چندین مرتبه در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولویت تقاضا به متقاضی تعلق خواهد گرفت.

ب - مدارک وام ضروری

جهت اخذ وام ضروری متقاضی باید مدارک زیر را تهیه نماید:

۱ – ارائه درخواست اخذ وام ضروری در سایت مربوطه

۲ – تائیدیه کمسیون وام دانشگاه

۳ - پرینت فرم وام ضروری وتکمیل به همراه ثبت امضاهای مربوطه

۴ – یک برگ چک با ظهر نویسی ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

(وام گیرنده کارمند باید ضامن کارکنان و وام گیرنده هیات علمی باید ضامن هیات علمی داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع می باشد)

وام ضروری مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نرخ کارمزد ۱۲% برای کارکنان غیر عضو هیات علمی و همچنین اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. که حداکثر در چهار سال شمسی قسط بندی خواهد شد و این در شرایطی است که سن وام گیرنده از شصت سال و سنوات استخدامی و بیمه ای ایشان از سی سال تجاوز ننماید.

(لازم به ذکر از کل مبلغ درخواستی توسط متقاضی مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن از کارمزد معاف می باشد)