وام خرید اتومبیل

الف - شرایط اخذ وام اتومبیل

وام اتومبیل در شرایطی به متقاضی تعلق می گیرد که اولاٌ متقاضی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه باشند و ثانیاٌ دارای یک سال سابقه رسمی تمام وقت در دانشگاه بوده و ثالثاٌ برگ سبز خودرو خریداری شده که بنام متقاضی است را به دانشگاه تحویل دهد و باید به اطلاع برسانیم که این سند تا استرداد مبلغ بدهی متقاضی نزد دانشگاه به امانت می ماند.            

 این وام تنها یک بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولویت تقاضا به متقاضی تعلق خواهد گرفت .

ب - مدارک وام اتومبیل

جهت اخذ وام اتومبیل متقاضی باید مدارک زیر را تهیه نماید:

۱ – ارائه درخواست اخذ وام اتومبیل در سایت مربوطه

۲ – تائیدیه کمسیون وام دانشگاه

۳ -  پرینت فرم وام اتومبیل وتکمیل به همراه ثبت امضاهای مربوطه

۴ – ارائه برگ سبز خودرو خریداری شده

۵ – یک برگ چک با ظهر نویسی ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

(وام گیرنده کارمند باید ضامن کارکنان و وام گیرنده هیات علمی باید ضامن هیات علمی داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع می باشد)

وام اتومبیل مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نرخ کارمزد ۱۲% برای اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه مبلغ 50/000/000 ریال می باشد . که حداکثر در پنج سال شمسی قسط بندی خواهد شد و این در شرایطی است که سن وام گیرنده از شصت سال و سنوات استخدامی و بیمه ای ایشان از سی سال تجاوز ننماید.