وام تعمیر مسکن

 

الف - شرایط اخذ وام تعمیر مسکن

وام تعمیر مسکن در شرایطی به متقاضی تعلق می گیرد که اولاٌ دارای پنچ سال سابقه رسمی تمام وقت در دانشگاه بوده و ثانیاٌ سه سال از اخذ وام خرید مسکن ایشان گذشته باشد و ثالثاٌ منزل مسکونی شخصی ایشان دارای هزینه تعمیر طبق نظر کارشناس محترم عمرانی دانشگاه باشد و چک مربوطه در وجه متقاضی صادر خواهد شد.

این وام تنها یک بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولویت تقاضا به متقاضی تعلق خواهد گرفت.

ب - مدارک وام تعمیر مسکن

جهت اخذ وام تعمیر مسکن متقاضی باید مدارک زیر را تهیه نماید:

۱ – ارائه درخواست اخذ وام تعمیر مسکن در سایت مربوطه

۲ – تائیدیه کمسیون وام دانشگاه

۳ - پرینت فرمهای وام تعمیر مسکن در سه نسخه مشابه وتکمیل به همراه ثبت امضاهای مربوطه

۴ – پرینت فرم ارزیابی ملک و تائیدیه کارشناس محترم عمرانی دانشگاه

۵ - یک سری فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از متقاضی

۸ - یک سری فتوکپی از سند ملک متقاضی وام

۹ - یک برگ چک با ظهر نویسی ضامن مربوطه جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

(وام گیرنده کارمند باید ضامن کارکنان و وام گیرنده هیات علمی باید ضامن هیات علمی داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع می باشد)

وام تعمیر مسکن مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نرخ کارمزد ۱۲% برای کارکنان غیر عضو هیات علمی و همچنین اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. که حداکثر برای کارکنان غیر عضو هیات علمی و همچنین عضو هیات علمی در شش سال شمسی قسط بندی خواهد شد و این در شرایطی است که سن وام گیرنده از شصت سال و سنوات استخدامی و بیمه ای ایشان از سی سال تجاوز ننماید.

لازم به ذکر است چنانچه وام گیرنده بخواهد این وام را قبل از وام خرید مسکن اخذ نماید دیگر نمی تواند وام خرید مسکن و یا وام رهن مسکن از دانشگاه دریافت کند و چنانچه وام رهن مسکن به دانشگاه بدهکار باشد مانده اصل وام رهن از این وام کسر خواهد شد.