وام خرید مسکن

 

الف - شرایط اخذ وام خرید مسکن

وام خرید مسکن در شرایطی به متقاضی تعلق می گیرد که اولاٌ دارای پنچ سال سابقه رسمی تمام وقت در دانشگاه بوده و ثانیاٌ منزل مسکونی با سند شش دانگ بلامعارض طبق نظر کارشناس حقوقی و عمرانی دانشگاه خریداری نماید و باید به اطلاع برسانیم که سند منزل خریداری شده تا منقضی شدن مدت وام در رهن دانشگاه باقی خواهد مانده و چک وام در وجه فروشنده صادر خواهد شد که توسط کارشناس حقوقی دانشگاه در دفترخانه اسنادرسمی مربوطه و بعد از ترهین ملک به ایشان تحویل خواهد شد.

این وام تنها یک بار در طول مدت خدمت پرسنل طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در صورت وجود اعتبار وام دانشگاه و بر اساس اولویت تقاضا به متقاضی تعلق خواهد گرفت و در صورتی که پرسنل وام تعمیر مسکن و یا وام رهن مسکن بدهکار باشند مانده اصل بدهی این وامها از وام خرید مسکن کسر خواهد شد.

لازم به ذکر است چنانچه زن وشوهر هر دو از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی باشند میتوانند سند ملک را به صورت سه دانگ، سه دانگ ارائه دهند ولی طبق بخشنامه درصورتی که هر دو بخواهند از وام خرید مسکن استفاده نمایند به یک نفر از آنها تنها یک دوم وام خرید مسکن تعلق خواهد گرفت.

 

 

ب - مدارک وام خرید مسکن

جهت اخذ وام خرید مسکن متقاضی باید مدارک زیر را تهیه نماید:

۱ – ارائه درخواست اخذ وام خرید مسکن در سایت مربوطه

۲ – تائیدیه کمسیون وام دانشگاه

۳ - پرینت فرمهای وام خرید مسکن در سه نسخه مشابه وتکمیل به همراه ثبت امضاهای مربوطه

۴ – پرینت فرم ارزیابی ملک و تائیدیه کارشناس محترم عمرانی دانشگاه

۵ - یک سری فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از فروشنده ملک

۶ - یک سری فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ازخریدار ملک

۷ - فتوکپی مبایعه نامه خرید ملک

۸ - یک سری فتوکپی از سند ملک خریداری شده قبل از بنام شدن

۹ - یک برگ چک با ظهر نویسی دونفر ضامن جهت ضمانت به مبلغ اصل و سود وام

۱۰ – سفته با ظهر نویسی دو نفر ضامن جهت ضمانت به مبلغ سود وام متعلقه

(وام گیرنده کارمند باید ضامن کارکنان و وام گیرنده هیات علمی باید ضامن هیات علمی داشته باشد و ضمانت متقابل ممنوع می باشد)

وام خرید مسکن مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با نرخ کارمزد ۱۲% برای کارکنان غیر عضو هیات علمی دانشگاه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر در پانزده سال شمسی قسط بندی خواهد شد و این در شرایطی است که سن وام گیرنده از شصت سال و سنوات استخدامی و بیمه ای ایشان از سی سال تجاوز ننماید.

لازم به ذکر است چنانچه اعضاء هیات علمی دانشگاه مجوز وام خرید مسکن بانک ملی را از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اخذ نمایند مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هم می توانند از این بانک (موضوع توافق نامه مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۲‬ با پرداختی ۳۰% هیات علمی در سال از سال ۱۳۹۳ به بعد تحد عنوان وام تعمیر و تجهیز مسکن) دریافت کنند. برای اخذ این وام اعضاء هیات علمی باید پس از تائید درخواست خود توسط ریاست محترم دانشگاه به کارگزینی هیات علمی جهت ارسال نامه به سازمان مرکزی برای معرفی به بانک ملی ایران مراجعه بنمایند. مدارک و مراحل بعدی اخذ این دو وام توسط بانک واگذارنده به اطلاع خواهد رسید.

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی که متقاضی وام خرید مسکن از بانک ملی با مجوز سازمان مرکزی می باشند می رساند که چنانچه این افراد بخواهند وام خرید مسکن بانک ملی و دانشگاه را یکجا دریافت بنمایند باید پس از اخذ مجوز از سازمان مرکزی و کمسیون وام دانشگاه مراحل اخذ هر دو وام را به صورتی انجام دهند که اول سند ملک در رهن بانک در آید و بعد از آن در رهن دانشگاه برود چون بانک وام دهنده تحت هیچ عنوان رهن دوم قبول نمی نماید.