اداره انبارها


این اداره زیرنظر معاونت اداری و مالی و نظارت و هماهنگی مدیرکل امور اداری واحد فعالیت می نماید. 

امور مربوط به اداره انبار مرکزی به شرح ذیل می باشد:
1- درخواست خرید کالا و لوازم براساس درخواست مراکز هزینه و پس از تائید معاونت اداری و مالی یا مدیرکل امور اداری صادر و جهت خرید به اداره تدارکات ارسال می گردد.
2- دریافت اجناس خریداری شده و ثبت ورود به انبار براساس درخواست خرید به همراه فاکتور از پرسنل تدارکات .
3- تحویل کالا به پرسنل و مراکز هزینه:
که این امر پس از نصب و راه اندازی نرم افزار انبار مرکزی به دو صورت امکان پذیر می باشد. 
1-3- صدور حواله:
پس از آنکه درخواست کالا به تائید امضاء کنندگان در ذیل برگه درخواست کالا (برگه درخواست کالای 4 برگی)، به اداره انبار مرکزی تحویل می گردد ، این اداره براساس بخشنامه های صادره نسبت به صدور حواله براساس ضوابط و موجودی اقدام می نماید.
2-3- صدور فرم مصرف مستقیم :
به این صورت که حواله مصرف مستقیم براساس جنس خریداری شده طبق فاکتور و درخواست خرید صادر می شود و پس از اطلاع رسانی به درخواست کننده به همراه فرم درخواست کالا تحویل می گردد.
4- تامین موجودی انبار براساس نیاز که عمدتاً کالاهای مصرفی را شامل می شود.
5- انبار گردانی ماهیانه و سالیانه در آخر هر دوره. 
6- ارسال اسناد مربوط به صدور حواله و فرم مصرف مستقیم به اداره تدارکات و مدیرکل محترم مالی جهت انجام امور مالی: پس از خرید و تحویل لوازم به قسمتها یک نسخه از حواله صادره به همراه اصل فاکتور جهت انجام امور مالی و تسویه حساب با تدارکات به امور مالی ارسال می‌گردد.