دبیرخانه و بایگانی


دبیرخانه مرکزی واحد واقع در ساختمان اداری مرکز اصلی گردش کلیه مکاتبات و خروجی‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است، در این بخش کلیه نامه‌ها با موضوعات آموزشی، دانشجویی، پژوهشی ، اداری، فرهنگی و ... ثبت و به عناوین مرتبط ارجاع می‌گردد. دبیرخانه مرکزی شامل :
1- قسمت بایگانی
2- پیک (نامه رسانی)
3- ثبت نامه‌ها
4- تکثیر اداری 
5- ثبت و پست نامه‌ها، پرونده‌ها و مدارک تحصیلی و غیره
6- تایپ (ماشین نویسی)
7- تفکیک نامه‌های صادره
در قسمت بایگانی، یک نسخه از کلیه سوابق ارسالی و خروجی‌های اصلی دانشگاه بایگانی می‌شود و همچنین تصویر برخی نامه‌های داخلی با توجه به اهمیت موضوع بایگانی می‌گردد. 
هر یک از دانشکده‌های وابسته به واحد اهواز راساً دارای مراکزی تحت عنوان دبیرخانه هستند که خروجی‌های هر دانشکده در آن ثبت و ضبط می‌شود و توسط پیک‌های مستقر در این دبیرخانه‌ها به دبیرخانه مرکزی واحد و بالعکس ارسال و دریافت می‌شود.
دبیرخانه مرکزی واحد تلاش دارد ضمن ایجاد ارتباطی مثبت و تعاملی مناسب با تمامی قسمت‌های واحد اهواز در راستای اهداف مقدس و آموزش عالی گام بردارد و این امر بدون همکاری سایر قسمت ها میسر نخواهد بود. تسریع در امر پاسخگویی به مراجعین و دانشجویان محترم و تکریم ارباب رجوع از اهداف مقدس این اداره می‌باشد. این اداره تمامی سعی و تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفی و فنی و خدمات دهی بهتر به مراجعین انجام می‌دهد.
اهداف کوتاه مدت این اداره گسترش سیستم اتوماسیون اداری فعلی دبیرخانه و آماده‌سازی بستری مناسب در جهت راه‌اندازی سیستم‌های جدیدتر ثبت و ارسال نامه‌ها و هماهنگی و هم‌سویی بیشتر در راستای اهداف عالیه مورد اشاره دانشگاه است.