اداره کارگزینی


1- وضعیت استخدامی
برابر نامه شماره 105302/53 مورخ 88/3/30 ادراه کل امور کارکنان دانشگاه از ابتدای سال 1388 وضعیت استخدامی کارکنان جدیدالاستخدام برابر ضوابط و مقررات دانشگاه پس از طی مراحل استخدامی دانشگاه به صورت قرارداد معین می‌باشد.
هریک از کارکنان ملزم به انجام امور محوله ، زیر نظر مسئول ذیربط با رعایت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه می‌باشد در غیر اینصورت با فرد خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

2- حضور و غیاب

ساعت شروع کار اداری 7:30 صبح تا 7:45 می باشد و از ساعت 7:46 به بعد کسری کار تلقی می گردد.
پایان ساعت اداری در ایام هفته ساعت 16:10 و اضافه کاری از ساعت 16:10 لغایت 18:10 می باشد.
در طول ماه 2 ساعت و نیم تاخیر و تعجیل مجاز می باشد.
کارکنان در طول ماه 2 روز و نیم مرخصی استحقاق دارند که پس از تکمیل فرم مرخصی و تایید مسئول مربوطه می توانند از مرخصی استفاده کنند و یا ذخیره نمایند.
حداکثر مرخصی قابل ذخیره در طول دوران خدمت 90 روز می باشد.
در صورت داشتن ذخیره مرخصی استحقاقی به مدت 30 روز 15 روز در پایان سال با تایید مسئول ذیربط قابل بازخرید می باشد.
کارکنان با ارائه گواهی پزشکی و تایید مسئول ذیربط در فرم های مرخصی می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند که در صورت عدم تایید توسط پزشک معتمد واحد مدت مذکور مرخصی استحقاقی منظور می گردد.
حقوق و مزایا در مدت مرخصی استعلاجی تا 3 روز درماه توسط دانشگاه و بیشتر از 3 روز حقوق و مزایا قطع گردیده و توسط بیمه تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
حداکثر مدت مرخصی ساعتی در طول یک روز 3 و نیم ساعت بوده و بیشتر از آن مرخصی روزانه محاسبه می گردد.
در ابتدای شروع کار روزانه ماموریت ساعتی محاسبه نمی گردد کارکنان می بایست به واحد مراجعه و سپس به ماموریت ساعتی بروند.
ماموریت بیشتر از 3 و نیم ساعت در طول روز، روزانه تلقی می گردد و می بایست پس از تکمیل فرم مربوطه و تایید مسئول ذیربط و معاونت محترم اداری و مالی به ماموریت بروند.
وقت ناهار و نماز در شش ماه اول سال از 13:30-12:30 و در شش ماهه دوم سال از 13-12 می باشد. در طول مدت مذکور درب اتاقها جهت پاسخگویی به مراجعین می بایست باز باشد. ضمناً دانشگاه زمانی جهت صرف صبحانه تعیین ننموده و لذا تعیین نمودن مدت زمانی جهت صرف صبحانه وجاهت قانون ندارد.

3- سایر مقررات
کارکنان می بایست در تکریم ارباب رجوع سعی و تلاش نمایند و با حوصله و دوری از بکار بردن الفاظ ناشایست برخورد نمایند.
کارکنان ملزم به حفظ اسرار سازمان و افراد می باشند.
کارکنان ملزم به حفظ اموال دانشگاه می باشند و در این راستا می بایست نهایت دقت و صرفه جویی را در جهت مصالح دانشگاه نمایند.
کارکنان ملزم به رعایت سلسله مراتب سازمانی می باشند که در کلیه مکاتبات و انجام امور می بایست مراتب رعایت شود.


4- شرایط پرداخت کمک هزینه شهریه مهد کودک فرزندان کارکنان
- دارا بودن 3 سال سابقه تمام وقت
- مطابق با تعرفه ی سازمان بهزیستی مبلغ 500 هزار ریال در ماه شهریه قابل پرداخت خواهد بود.

5- پاداش ضمن خدمت کارکنان
- باتوجه به بند یک بخشنامه پرداخت پاداش ضمن خدمت به ازای 120 ساعت گذراندن دوره آموزشی معادل 2/000/000 ریال پاداش ضمن خدمت پرداخت می گردد و برابر بند 2 بخشنامه پرداخت پاداش ضمن خدمت به ازای 100 ساعت گذراندن دوره آموزشی معادل 10 روز حقوق تا سقف 1/000/000 ریال به همراه 10 روز مرخصی تشویقی (غیر قابل ذخیره) منظور می شود.

6- بها برگ (بن)
- مبلغ 800 هزار ریال ماهانه پرداخت می گردد.

7- کمک هزینه ازدواج
- مبلغ 1/500/000 ریال می باشد و برای ازدواج دائم اول قابل پرداخت می باشد و اگر زوجین از کارکنان دانشگاه باشند کمک هزینه اشاره شده به هر دو نفر تعلق می گیرد.

8- کمک هزینه زایمان
- مطابق با بخشنامه بیمه مازاد قابل پرداخت می باشد.

- امور بیمه ای تامین اجتماعی شعبه 5 اهواز فلکه فرهنگ شهر
مدارک مورد نیاز جهت دریافت دفتر بیمه تامین اجتماعی
1- تکمیل فرم بیمه
2- تصویر کارت ملی و شناسنامه
3- یک قطعه عکس 4×3
توضیح: 20 روز پس از دریافت اولین حقوق کارکنان می¬توانند جهت اخذ دفتر بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایند.

9- شرایط دریافت پاداش ازدواج از سازمان تامین اجتماعی
1- بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته باشد و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد و در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
2- ازدواج اول باشد.
3- ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد.

10- شرایط دریافت دفترچه بیمه برای پدر و مادر کارمند
1- پدر و مادر تحت پوشش سازمان و ارگانی نباشد.
2- منبع درآمد مالی نداشته باشند.
3- شرایط سنی پدر 60 سال کامل و مادر 55 سال باشد.
4- پس از تکمیل فرم تامین اجتماعی و بررسی توسط شعبه اقدام می گردد.

11- شرایط پرداخت وام صندوق پس انداز کارکنان
- هر یک از کارکنان تمام وقت اعم از رسمی و آزمایشی پس از 18 ماه سابقه کار می توانند از مزایای این وام بهره مند شوند.
- تکمیل فرم درخواست وام صندوق .

12- شرایط پرداخت وام ضروری
- در موارد اضطراری از قبیل، ازدواج، حوادث غیر مترقبه و بیماری و یا به تشخیص و مسئولیت رئیس واحد قابل پرداخت است.
- دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار بصورت رسمی
- رضایت از نحوه کار و رفتار وام گیرنده
- ارائه یک فقره چک یا سفته به امضاء خودش و ظهرنویسی ضامنین
- تکمیل فرم درخواست وام ضروری .

13- شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن کارکنان
1- دارا بودن سه سال سابقه کار رسمی
2- فاقد مسکن بودن متقاضی
3- ارائه اصل قرارداد اجاره یا رهن در آژانس معاملات املاک معتبر و مجاز
4- تکمیل فرم دخواست وام ودیعه مسکن .

14- شرایط پرداخت وام خرید مسکن کارکنان
1- متقاضی می بایست حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت رسمی بصورت تمام وقت در دانشگاه باشد
2- وام گیرنده و فرزندان تحت تکفل نباید دارای مسکن باشند
3- رضایت کامل از نحوه عملکرد وام گیرنده
4- مجموع سن متقاضی با مدت باز پرداخت وام نبایستی از 65 سال تجاوز نماید
5- مجموع اقساط وامهای دریافتی نباید از 3/2 جمع حقوق و مزایای ماهیانه تجاوز نماید
6- در صورتیکه زن و شوهر در دانشگاه شاغل بوده و هر دو واجد شرایط باشند ، می توانند مشترکاً نسبت به خرید مسکن اقدام نمایند
7- تکمیل فرم درخواست وام خرید مسکن .

15- شرایط دریافت وام تعمیرات مسکن کارکنان
1- وام تعمیرات مسکن به کارکنانی که از وام خرید مسکن استفاده کرده و اسناد مالیکت ملک خریداری شده در رهن دانشگاه می باشد ، بعد از گذشت حداقل 3 سال از تاریخ دریافت وام بازدید و برآورد هزینه تعمیرات مسکن توسط معاونت عمران، طبق شرایط وام ودیعه مسکن قابل پرداخت خواهد بود.
2- تکمیل فرم درخواست وام تعمیرات مسکن .