معاونت اداری- مالی

معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قراردادهای امورساختمانی و تاسیساتی، خدماتی، رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می‌کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

وظایف و اختیارات:

  •  برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین ونگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی

  •  پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی

  •  تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش، وفناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه

  •  حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آن‌ها

  •  همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

  •  نظارت بر طرح‌های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه

معاونت اداری و مالی شامل واحدهای تابعه زیر می‌باشد:

-دفتر حقوقی
- اداره کل مالی
- اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی
- اداره کل فنی و پشتیبانی